Моля, прочетете Общите условия за ползване на системата e-invoice.bg и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на съответния виртуален бутон се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА e-invoice.bg

 

(Общи условия)

 

 

"Контракс" АД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район "Изток", ул. "Тинтява" № 13, тел02 960 97 77, електронен пощенски адрес (e-mail): dpo@kontrax.bg и е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност и регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

 

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "Контракс" АД чрез системата e-invoice.bg услуги и урежда отношенията между "Контракс" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, ул. "Тинтява" № 13 (наричано по-нататък за краткост Доставчик) и всяко едно от регистрираните лица в системата e-invoice.bg.)

 

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:  

 

лични даннивсяка информация, свързана с идентифицирането на физическото лице или физическите лица, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име; идентификационен номер; данни за местонахождение; онлайн идентификатор; физическа, физиологическа, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

e-invoice.bg (https://e-invoice.bg) е уеб-базирана система, собственост на Доставчика, предназначена за сигурно изпращане и получаване на електронни фактури, която дава възможност на регистрираните потребители в онлайн режим да получават, преглеждат, потвърждават получаването,  оспорват и съхраняват локално електронни фактури и други електронни документииздадени от различни Издатели и предназначени за различни получатели.

Електронен документ е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Електронна фактура („Фактура”) е електронен данъчен и счетоводен документ - фактура, подписан с универсален електронен подпис в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Нарушение на сигурността на лични данни -  нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Издател е всяко юридическо или физическо лице, което изпраща електронна фактура или друг електронен документ, издаден от него, посредством системата e-invoice.bg. Издател по смисъла на настоящите Общи условия може да бъде само лице, което има валидно сключен договор за използване на системата e-invoice.bg с Доставчика.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

Идентификатор е валиден електронен пощенски адрес (e-mailза контакт, с който Потребителят се е регистрирал в системата e-invoice.bg и който служи за индивидуализирането му и за достъп до потребителския му профил в системата e-invoice.bg.

Парола е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с идентификатора му индивидуализира същия и който заедно с идентификатора служи за достъп до потребителския му профил.

Потребител е дееспособно физическо лице, регистрирано в системата e-invoice.bg.

Потребителски профил е обособена част от системата e-invoice.bg, съдържаща информация за Потребителя, изисквана при регистрацията и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил на Потребителя се осъществява чрез въвеждане на идентификатора и паролата му.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Титуляр е физическото или юридическото лице, посочено от Издателя като получател на електронна фактура или друг електронен документ, изпратен посредством системата e-invoice.bg.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги са предоставяните на Титуляря посредством системата e-invoice.bg възможности за получаване, преглеждане, потвърждаване, приемане, оспорване и локално съхраняване на електронни фактури, други електронни документи, както и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите са безплатни като конкретните условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в системата e-invoice.bg.

 

Предмет

 

Чл. 2.

1.      Доставчикът предоставя на Потребителя посредством системата e-invoice.bg след извършване на първоначална регистрация предвидените и описани по-долу услуги, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя с настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в системата e-invoice.bg изисквания за конкретните услуги.

2.      Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на оборудване (desktop или мобилно) и свързаност за пренос на информация между Потребителя и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване достъп до системата e-invoice.bg. Доставчикът не носи отговорност, ако достъпът до системата e-invoice.bg не коже да се осъщесви поради проблем в средата а Потребителя – хардуерен и/или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.

3.      Предоставяните от Доставчика услуги, свързани с получаване на електронни фактури и електронни документи, се отнасят единствено за електронни документи, изпратени посредством системата e-invoice.bg от лица - Издатели, които към момента на изпращането имат валидно сключен с Доставчика договор за използване на системата e-invoice.bg.

 

Чл. 3.

1.      Доставчикът на услугата e-invoice.bg си запазва правото да допълва и/или модифицирани услугата с оглед нейното подобряване и разширяване.

 

Регистрация и съгласие с Общите условия

 

Чл. 4.

1.      За да използва предоставяните от Доставчика услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира в системата e-invoice.bg след получаване на уведомлението по ал. 2 като попълни съответната електронна форма за регистрация, която е достъпна в реално време (on-line) в Интернет, и изрази своето съгласие с настоящите Общи условия.

2.      Доставчикът изпраща електронна фактура или друг електронен документ посредством системата e-invoice.bg до физическото лице, посочено от Издателя като лице, представляващо Титуляря във връзка с получаването му, на посочения от Издателя електронен пощенски адрес за контакт с лицето, представляващо Титуляря. Когато, лицето, посочено от Издателя на електронната фактура като Титуляр във връзка с получаването й, не е регистриран потребител на системата e-invoice.bg, то (лицето) получава електронна препратка към електронната форма за регистрация по ал. 1.

3.      Чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на съответния виртуален бутон, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.e-invoice.bg/Help/Public/agreement.aspx по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.      Преди извършване на изявлението по ал. 3 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронна форма за регистрация.

5.      При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави адрес на електронна поща и парола.

Може, но не е задължително да въведе своето име, фамилия и телефон за връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

6.       Потребителят може да предостави достъп за регистрация в системата e-invoice.bg на трето лице като представител на представляван от него Титуляр. Потребителят декларира съгласието на Титуляря и наличието на надлежна представителна власт да предостави достъп за регистрация на третото лице, което да представлява Титуляря. В случаи, че е предоставен достъп за регистрация на трето лице, без съгласието на Титуляря и без да има съответната представителна власт, Потребителят дължи обезщетение за всички вреди, причинени от това лице на ТитуляряИздателите на електронни фактури и електронни документи, Доставчика и трети лица.

 

 

Парола за достъп. Достъп до системата e-invoice.bg

 

Чл. 5.

1.      При регистрацията си Потребителят потвърждава своя адрес на електронна поща и посочва парола за достъп до системата e-invoice.bg.

2.      Чрез въвеждане на идентификатора и паролата на съответните места в уебсайта на системата e-invoice.bg и след натискане на виртуалния бутонВходПотребителят получава достъп до потребителския си профил.

3.      Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазването ѝ; да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп.

 

Изменение на Общите условия

 

Чл6.

1.      Доставчикът си запазва правото при настъпили промени в предлаганите услуги чрез системата e-invoice.bg, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

2.      При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени в 7-дневен срок от извършването им чрез публикуването им в уебсайта на системата e-invoice.bg и/или чрез публикуване на съобщение за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени.

3.      Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят приеме промените или не ги отхвърли, се счита обвързан от тях.

4.      Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

Услуги, предоставяни посредством системата e-invoice.bg

 

Чл. 8.

   1.   Услугите, предоставяни от Доставчика по силата на настоящия договор, включват възможности за получаване, потвърждаване получаването, приемане на съдържанието (само в случаите, в които услугата е достъпна) и оспорване на електронни фактури и други електронни документи.

2.       Доставчикът няма задължението да осигури възможност за получаване на електронни фактури, издадени от лица, с които няма сключен договор за използване на системата e-invoice.bg.

 

Потвърждаване на получаването и приемане на съдържанието на електронна фактура и електронен документ

 

Чл. 9.

1.      Потвърждението на получена посредством системата e-invoice.bg електронна(ифактура(и) или друг електронен документ се осъществява през потребителския профил на Потребителя чрез натискане на бутонПрочети фактурата. Извършеното по този начин потвърждаване е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.      След потвърждаване получаването от страна на Потребителя, електронните фактури и електронните документи се считат за получени съгласно чл. 8 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

3.      Приемането на съдържанието на получена посредством системата e-invoice.bg електронна(ифактура(и) или друг електронен документ се осъществява през потребителския профил на Потребителя след запознаване със съдържанието на електронната фактура или електронния документ, чрез натискане на виртуален бутонПреглед на фактурата”. Извършеното по този начин приемане по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис се счита, че Потребителят е запознат със съдържанието на електронната фактура или електронния документ.

4.      Доставчикът осигурява достъп на Издателя на електронната фактура или електронния документ до информация относно статуса й (получена, приета, оспорена и т. н.).

 

 

 

Използване на системата e-invoice.bg

 

Чл. 11.

1.      Доставчикът осигурява чрез защитена връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури, електронни документи и друга информация посредством системата e-invoice.bg. Връзката между браузъра на Потребителя и сървъра на Доставчика при използването на системата e-invoice.bg се извършва през криптирана сесия (SSL).

2.      Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутонИзход с оглед сигурността при опазване данните.

3.       Доставчикът не носи отговорност за нормалното използване на систематаe-invoice.bg и предоставяните посредством нея услуги, в случаите, когато Потребителят не използва указаните на съответните Интернет страници на системата e-invoice.bg като необходими техническо и софтуерно оборудване и Интернет връзка.

  

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Лични данни

 

Чл. 12.

1.      Доставчикът има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия се регистрира в системата e-invoice.bg.

Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран в портала е електронен пощенски адрес. При регистрация Получателят може да включи (но не е задължително) име, фамилия, телефон за връзка

  

Обработване на информация за Потребителя

 

Чл. 13.

1.      Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.      С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3.       При злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени права или законни интереси на трети лица, Доставчикът има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Цели, за които може да се използва информацията и срок на съхранение

 

Чл. 14.

1.      Доставчикът събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

2.      ДОСТАВЧИКЪТ, в качеството си на обработващ личните данни по договор с Издател на електронни фактури и други електронни документи, заличава личните данни при отпадане на основанието за обработката им по възлагане на Издателя на електронни фактури и други електронни документи.

3.      Личните данни се събират, съхраняват и обработват единствено и само за целите на предоставяната услуга така, както е описана в настоящите Общи условия, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство и на основания Член 6, ал.1, букваб“ от Регламент 2016/679 на ЕП (GDPR)

 

Разкриване на информацията

 

Чл. 15.

1.      Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

·           е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

·           информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

·           други посочени в закона случаи.

 

Права на Потребителя в качеството си на субект на личните данни

Чл. 16.

Потребителят, в качеството си на субект на личните данни, има следните права:

1.      Да изисква от Издателя да коригира, или ограничи обработването на неговите лични данни или да направя възражение срещу обработването на тези данни;

2.      Да изисква от Издателя да изтрие без ненужно забавяне неговите лични данникоето ще се извърши, ако са приложими условията на Чл.17 от Регламент 2016/679 на ЕП;

3.      Да получи при поискване от Издателя своите лични данни;

4.      Да поиска преносимост за своите лични данни, и то да се реализира, ако това е приложимо, съгласно Чл.20 на Регламент 2016/678 на ЕП.

5.      Да бъде уведомен за инициираните от Издателя корекцииизтриване и ограничаване в администрирането на своите лични данни, ако изрично поиска това;

6.      Да подава жалба до надзорния органКомисията за защита на личните данни, по отношение на своите лични данни, които е предоставил на Издателя като администратор на тези данни и към Доставчика – като обработващ лични данни.

7.      Да предяви искане за изпълнение на своите права за заличаване на правата му като Потребител към Доставчика като обработващ лични данни в писмен видна хартиен носител или чрез електронна поща, като използвате следните точки за контакт:

 

-      Пощенски адресСофия 1113, ул. „ Тинтява" 13;

-   Телефон: 02/960 977

-      Електронна пощаdpo@kontrax.bg

 

При подаване на писмено искане следва по несъмнен начин да удостоверите самоличността си.

8.      За съдействие по въпросите по защита на лични данни и общо за Регламент 2016/679 на ЕП, може да се обърне към Длъжностно лице за защита на данните на Доставчика:

-      Име: Яко Пилософ

-   Тел: 02/ 960 977

-      E-mail:  dpo@kontrax.bg

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на Доставчика

 

Чл. 17.

1.      Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално използване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

2.      Доставчикът се задължава да осигури криптирана връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури, други електронни документи и информация и извършване на плащания посредством системата e-invoice.bg.

3.      Доставчикът няма задължението и обективната възможност да проверява наличието на надлежна представителна власт на Потребителя

4.      Доставчикът няма задължението и обективната възможност да извършва наблюдение и да контролира дейността на Потребителя и на Издателите и начина, по който същите използват системата e-invoice.bg, нито да проверява съдържанието на електронните фактури, електронните документи, съобщения и другите данни, които Издателите или Потребителят изпращат посредством системата e-invoice.bg, както и правилността на наредените плащания или наличието на правомощия от страна на Потребителя за извършване на плащания.

5. Доставчикът няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя или Издателите посредством използването на услугите.

6.      Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира съответствието на съдържанието на изпращаните посредством системата e-invoice.bg електронни фактури и електронни документи с изискванията на действащото законодателство.

 

Чл. 18.

1.      Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

 

Чл. 19.

1.      Доставчикът има право да дезактивира или заличи паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя при неизползването ѝ в продължение на 12 (дванадесет) месеца от последното влизане в съответния потребителски профил.

2.      Доставчикът има правото да дезактивира или заличи и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Доставчика върху съдържащите се в системата e-invoice.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

 

 

Права и задължения на Потребителя

 

Чл. 20.

1.      Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни посредством системата e-invoice.bg, при спазване на настоящите Общи условията и изискванията, определени от Доставчика за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, Потребителят следва да въведе идентификатора и паролата си.

2.      Потребителят има право да получава уведомление от Доставчика за всяка електронна фактура или друг електронен документ, изпратен до него посредством системата e-invoice.bg.

3.      Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, както и на идентификационните данни на Титуляря, представляван от него, предоставени при регистрацията.

 

Чл. 21. 

1.      Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Доставчика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

 

 

Чл. 22.  

1.      Потребителят следва да съхранява получените от него посредством системата e-invoice.bg електронни фактури локално по чл. 17, ал. 3 с оглед изпълняване на задълженията на Титуляря за съхраняване на данъчни и счетоводни документи съобразно изискванията действащото българско законодателство.

2.      Потребителят може да преглежда, отпечатва и съхранява локално получените посредством системата e-invoice.bg електронни фактури и други електронни документи, само след потвърждаване на получаването им съгласно чл. 9 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 23.

1.      Правата на интелектуална собственост върху ресурси в системата e-invoice.bg (без наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2.      Правото на достъп до системата e-invoice.bg на Потребителя не включва правото да се използват или модифицират обекти на интелектуална собственост.

3.      При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Потребителят дължи на Доставчика неустойка, съобразени с размера на нанесените вреди.

 

Чл. 24.

1.      Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, както и всякакви други материали противоречащи на българското законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2.      При неспазване на изискванията на ал. 1, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя

3.      Потребителят се задължава при използване на системата e-invoice.bg:

·           да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

·           да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на системата e-invoice.bg;

·           да не се намесва в правилното действие на системата e-invoice.bg, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители.

·           да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4.         В случаи на нарушение на някое от задълженията по предходните алинеи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяването му.

 

Чл. 25. 

1.      Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин ресурсите, съдържащи се в системата e-invoice.bg.

 

Отговорности

 

Чл. 26.

1.      Доставчикът не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието на получаваните посредством системата e-invoice.bg електронни фактури, други електронни документи и информация.

2.      Доставчикът няма задължението и не гарантира, че предоставяните посредством системата e-invoice.bg услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

3.      С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на системата e-invoice.bg ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя или на представляван от него Титуляр при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако същите са причинени от Доставчика умишлено или при проявена груба небрежност.

4.      Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством систематаe-invoice.bg.

 

5.      Доставчикът не е страна по договор между Издателя и Титуляря и не носи отговорност за:

·           неосъществена доставка, доставка, неотговаряща на изискванията на Титуляря или в какъвто и да е друг случай на спор между Издателя и Титуляря;

·           неоторизирани плащания от името на Титуляря и за негова сметка, извършени от трети лица, които разполагат със средства, идентифициращи Потребителя;

·           погрешно наредено плащане от Потребителя, потвърдено с валидно средство за идентификация;

·           неосъществено плащане, в случай че банката на Титуляря откаже да извърши плащането или не е в състояние да го извърши, независимо от причините за това;

 

Чл. 27.

1.      Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваните електронни фактури, други електронни документи и информация, както и за дейността на Потребителя и на Титуляря.

2.      Доставчикът не отговаря за съдържанието на извлечените, съответно сортираните, електронни фактури, електронни документи и информация при използване възможностите за търсене и сортиране в системата e-invoice.bg.

3.      Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на Интернет страници и ресурси, станали достъпни чрез поставените в системата e-invoice.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите на системата.

4.      Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5.      Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на Издателите на електронни фактури и други електронни документи, изпращани посредством системата e-invoice.bg или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с доставката на стоките и услугите, посочени като основание за издаване на електронните фактури и електронните документи, изпращани посредством същата, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 

Чл. 28.

1.      Доставчикът не носи отговорност за не предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

2.      Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за не предоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Потребителя и Издателите за възможното временно не предоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

 

Чл. 29.

1.      Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, понесени разходи, и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с извършени от страна на Потребителя деяния при използване на предоставяните от посредством системата e-invoice.bg услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 

 

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

Прекратяване

 

Чл. 30.

1.      Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

·           преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на системата e-invoice.bg;

·           взаимно съгласие на страните;

·           други предвидени в закона случаи.

2.      Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика услуги.

3.      При прекратяване на договора Доставчикът дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до потребителския му профил.

 

 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Приложимо право

 

Чл. 31.

1.      По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.